Group Members

GroupPhoto_8-16_bw

Yakobson group: 08/2016

 • Prof. Boris I. YakobsonGroup Leader
  Karl F. Hasselmann Chair of Engineering, Professor of Materials Science and NanoEngineering and Professor of Chemistry
 • Alex Kutana, Research Scientist
 • Ksenia Bets, Research Administrator

Postdoctoral Research Associates

Graduate Students

 • Nitant Gupta
 • Sunny Gupta
 • Yuefei Huang
 • Jincheng Lei
 • Qinkun Li
 • Qiyuan Ruan
 • Luqing Wang
 • Xiting Yang
 • Henry Yu

Visitors

 • Chunmei LI (Southwest University, China)
 • Jing Wang (Hebei Normal University, China)
 • Baoan Bian (Jiangnan University, China)
 • Rui Li (University of Science and Technology Beijing, China)
 • Jun-Jie Zhang (Southeast University, China)
 • Yushun Zhao (Harbin Institute of Technology, China)

Former Members

Print Friendly, PDF & Email