Group Members

Group Leader: Prof. Boris I. Yakobson

Research Scientists

Postdoctoral Research Associates

Graduate Students

 • John Alred
 • Ksenia Bets
 • Mingjie Liu
 • Yuanyue Liu
 • Ming Luo
 • Thierry Tsafack
 • Luqing Wang
 • Fangbo Xu
 • Yang Yang
 • Ziang Zhang

Undergraduate Students

 • Li Xiong

Former Members